ANKARA DİZAYN MAKİNA FABRİKA BİNASI

Ankara Dizayn Makina Fabrika Binası

 

İşin Adı Ve Yeri        : Dizayn Makina Fabrika Binası & Dükkan – İstanbul Yolu/ ANKARA

Toplam Yapı Alanı  : 3003 m2

×